ESTACIÓ DE COL·LOCACIÓ DE VOLANDERES A TUBS

 

Està estació està dissenyada per a completar una màquina transfer. Hi s’introdueixen unes volanderes en els tubs hidràulics que conforma la màquina.
L’estació té unes dimensions molt reduïdes ja que s’ha afegit en una màquina de manipulació de tubs hidràulics ja existent.
L’estació és l’encarregada d’afegir una volandera a tots els tubs i de verificar la seva col•locació en el 100%.
L’estació conté un vibrador que alimenta les volanderes, una pinça que les col•loca i una barrera de fibra òptica que verifica la col•locació en el 100% dels tubs.