MÀQUINA D’ASSAIG ANCORATGE DE FRONTISSES DE CUSTÒDIA PRACTICABLES PER A FINESTRES

 

La màquina permet aplicar càrregues als ancoratges, podent ser aquestes càrregues de dos tipus:
– Tracció, valor màxim 2,5 kN.
– Cisallament, valor màxim 2,5 kN.
 Aquestes càrregues s’apliquen sota dos criteris:
– Realitzar un assaig destructiu d’arrencament de l’ancoratge amb registre de la corba força/deformació.
– Verificar que l’ancoratge suporta una certa càrrega, registrant el valor de deformació i comparant-lo amb un valor màxim.